Projekt EU

 

Projekt OP KaHR
LK-TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov

Spoločnosť LK-TEAM, s.r.o. realizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ podľa zmluvy č. KaHR–111DM-1301/956/190, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

0001

Výška poskytnutého príspevku: 112 933,80
Cieľ projektu: zvýšenie inovačných aktivít v spoločnosti LK-TEAM, s.r.o. prostredníctvom
nákupu inovatívnych technológií

Stručný popis projektu: Medzi hlavné dôvody potreby realizácie projektového zámeru patrí predovšetkým obnova technologického potenciálu, ktorá zahŕňa hmotné a nehmotné investície do nákupu inovatívnych a vyspelých technológií, strojov a zariadení, ako aj snaha integrovať potenciálnych zamestnancov z radov nezamestnaných občanov vo veku od 15 rokov do 29 rokov do pracovného procesu a vytvoriť im v podniku možnosti na profesionálnu sebarealizáciu. Spoločnosť LK-TEAM, s.r.o. prostredníctvom projektu plánuje obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, ktoré významným spôsobom inovujú výrobný proces, znížia jeho časovú náročnosť a zabezpečia úsporu vynaložených energií, predovšetkým plynu. Plynová rotačná pec bude investíciou, ktorú spoločnosť doteraz nemohla z dôvodov finančných nákladov využívať vo svojom výrobnom procese. Realizácia aktivít zabezpečí inováciu súčasného výrobného programu a zavedenie nového výrobného programu vo výrobnom procese LK-TEAM. Pozitívnym dopadom bude zvýšenie objemu výroby, možné rozšírenie portfólia odberateľov a udržanie súčasných odberateľov.

Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, okres Bardejov, mesto Bardejov, Pod papierňou 1655

Dátum začatia realizácie projektu: 07/2015
Dátum skončenia realizácie projektu: 10/2015
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

Tento projekt bol financovaný Európskou úniou z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

0002